Egzamin ósmoklasisty

Informacje o egzaminach ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Zasady przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w czasie epidemii w SP nr 247

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Zadający w salach 33, 42, 34, 35 wchodzą do szkoły szatnią i tam zostawiają swoje rzeczy. Zdający w salach 39, 76, 86, 80, 81 wchodzą do szkoły wejściem od ul. Przytyk, a pozostawiają swoje rzeczy w przebieralni. Uczniowie do sali wnoszą tylko legitymację, długopis z czarnym wkładem, na matematykę linijkę + butelka wody, chusteczki.
 6. WAŻNE: Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Wejście do szkoły o 8.20 (nie o dowolnej godzinie!). Egzamin rozpoczyna się o 9.00 i wtedy nie będzie możliwe wpuszczenie spóźnionych uczniów na egzamin. Należy pamiętać, że podejście do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Informujemy, że salę egzaminacyjną wolno opuścić nie wcześniej niż po godzinie i nie później niż 15 minut do zakończenia egzaminu.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej, członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 9. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej losuje numer odpowiadający miejscu, które uczeń zajmie w sali egzaminacyjnej. Pokazuje go uczniowi, po czym ten kieruje się do wyznaczonego stolika.
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2) wychodzi do toalety,
  3) podchodzi do niego egzaminator,
  4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę .
 13. Przy wejściu do szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 14. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest również na każdym korytarzu szkoły.
 15. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
  1) egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,
  2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
 16. Ławki, klamki, toalety, sprzęt będzie dezynfekowany przed i po egzaminie.
 17. Na terenie szkoły wyznaczone zostało miejsce na izolatkę dla osób z objawami chorób zakaźnych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.