RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny

 Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),  Dz. Urz. UE L119,s1,z04.05..2016r.),zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem jest dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie ul. Wrzeciono 9, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art.6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit .g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą – Prawo oświatowe  i ustawą o systemie  informacji oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesieni sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; Panią Grażyną Tomaszewską zatrudnioną w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy, iodo@dbfobielany.waw.pl, tel. 22 373 36 87.

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.