Klasy integracyjne

Edukacja integracyjna to włączanie niepełnosprawnych uczniów do nauki w ogólnodostępnych szkołach i placówkach kształcenia masowego razem z uczniami pełnosprawnymi oraz umożliwianie im korzystania ze środków pomocniczych stosownie do indywidualnych możliwości.

W klasie integracyjnej realizowany jest takim sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie, realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.  Treści programowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie. Ze względu na zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, program dostosowuje się indywidualnie dla każdego ucznia, tak dla zdolnego, jak i słabszego. Odpowiednie metody i formy pracy dobrane są w taki sposób, aby każdy uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem danej klasy.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego, który kieruje się sugestią nauczyciela wiodącego, co do ważności i przydatności treści (szczególnie w klasach starszych).

W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną.

Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi do 20, w tym do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym (pedagog wspomagający).

W ramach klas integracyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują specjalistyczne wsparcie w formie różnego rodzaju zajęć dodatkowych.  Pomocą służy również pedagog szkolny i psycholog. Taki charakter pracy pozwala uczniom niepełnosprawnym osiągnąć sukces na poziomie określonym przez ich możliwości. Wszystkie dzieci w naszej szkole mogą uczestniczyć w różnych zajęciach dodatkowych. Jedne wyrównują braki, inne rozwijają zdolności (między innymi: zajęcia wyrównawcze, rozwijające, logopedię, integrację sensoryczną, rewalidację itp).

Cele klasy integracyjnej:

  1. Przeciwdziałanie istniejącym w społeczeństwie tendencjom do separacji ludzi niepełnosprawnych.
  2. Stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju: w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, w sferze emocjonalno-społecznej, w sferze psychologicznej, w zakresie sprawności manualnej.
  3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólne przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.
  4. Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.
  5. Rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

Istotne wydaje się podkreślenie, że integracja odbywa się nie tylko na lekcjach, ale w każdym momencie przebywania dzieci ze sobą: podczas wycieczek, wspólnej zabawy, imprez klasowych, wyjść do teatru czy kina.

Napisała: Marta Herbik

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.