Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Serwis internetowy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Warszawie 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwis internetowy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 2. Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 3. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 4. Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
 5. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 6. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 7. Oświadczenie w nagraniu w polskim języku migowym.
 8. Oświadczenie odczytane maszynowo.
 9. Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego.
 10. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 11. Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia

 1. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 3. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 2. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 3. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące niekorzystające z technologii asystujących:
 4. Zmiana wielkości czcionki,
 5. Zmiana kontrastu,
 6. Oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 7. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 8. Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka
 9. Możliwość skorzystania z tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie jest dostępna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym.

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

Beata Zielińska

E-mail osoby do kontaktu:

kontakt.sp247@eduwarszawa.pl

Numer telefonu osoby do kontaktu:

(22) 8341249

Każdy ma prawo:

 1. Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 4. Żądanie musi zawierać:
 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 1. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie
 2. Zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800 676 676

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Opis dostępności architektonicznej

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” zlokalizowana jest w Warszawie przy ulicy Wrzeciono 9. Budynek znajduje się u zbiegu ulic Wrzeciono, Przytyk i Antycznej.

Do budynku szkoły prowadzi:

 • Wejście przez szatnię od strony ulicy Wrzeciono, wejście jest zadaszone, wykonane z podestu o wysokości 10 cm, zlokalizowane na poziomie -1. Do wejścia prowadzi pochylenie terenu dochodzące do 20%. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 • Brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście od strony ulicy Przytyk prowadzi przez łącznik sali gimnastycznej, wyposażone jest w pochylnię dla osób niepełnosprawnych i umożliwia dostęp wyłącznie do szkolnych pomieszczeń sportowych.
 • Nad wejściami nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W szkole zainstalowany jest system monitoringu – kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z zewnątrz. Przy wejściu znajduje się portiernia, a w niej pracownik za pośrednictwem, którego można przywołać pracownika administracji, skorzystać z kontaktu telefonicznego.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Obiekt jest budynkiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej połączonych ze sobą schodami.

W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Budynek nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła posiada mobilną pętlę indukcyjną, w gabinecie logopedy na poziomie szatni możliwa jest obsługa osób niedosłyszących, posługujących się aparatami słuchowymi. Za wyjątkiem wejścia na salę gimnastyczną, budynek nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych. 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na ulicy przyległej do terenu szkoły znajduje się jedno miejsce parkingowe dla OzN. Jest ono umiejscowione na parkingu przy ulicy Przytyk, bezpośrednio w sąsiedztwie wejścia na teren szkolny. Parking jest usytuowany w strefie parkowania bezpłatnego. Między miejscem parkingowym a chodnikiem występuje krawężnik o wysokości 10 cm.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły.

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych.

Na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.