Rewalidacja

Co oznacza pojęcie „rewalidacja”

Rewalidacja (łac. re – znów, valius – mocny) – oznacza przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na  konkretną osobę. Usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków, a stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze. Główne działania w organizacji pomocy dzieciom to wczesne wykrywanie nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym.

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

  • Maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.
  • Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń.
  • Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie.
  • Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).

„Ogólnie biorąc zadania pracy rewalidacyjnej obejmują przywracanie zdrowia i umożliwienie rozwoju fizycznego, kompensowanie barków i uszkodzeń, akcję korygowania, usprawniania i dynamizowania, wykształcenie ogólne i zawodowe jednostki, rewalidację psychiczną jednostki i jej uspołecznienia” (Maria Grzegorzewska).

Rewalidacja jest jedną z form terapii pedagogicznej.

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Celem operacyjnym terapii pedagogicznej jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Zasady rewalidacji indywidualnej:

  1. Zasada indywidualizacji, sprowadzająca się do wytwarzania bliskiej więzi z dzieckiem , stwarzani poczucia bezpieczeństwa i otoczenia go szczególną opieką. Zasada indywidualizacji dotyczy także doboru środków i metod oddziaływań terapeutycznych.
  2. Zasada poglądowości przypominająca o konieczności umożliwienia uczniowi wszechstronnego, polisensorycznego poznawania otaczającej rzeczywistości. Może to odbywać się w formie bezpośredniej lub pośredniej .
  3. Zasada kompensacji zaburzeń, jest to łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych w celu wytworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.
  4. Zasada higieny psychicznej i dydaktycznej oraz zasada stopniowania trudności, które przypominają, aby nie dopuszczać do znużenia i zmęczenia oraz przykrych przeżyć, stwarzać atmosferę pogody i budzić wiarę we własne umiejętności mobilizując do przezwyciężania niepowodzeń. Zadania stawiane przed dzieckiem winny być dostosowane do jego możliwości i stwarzać warunki do wykonania nakreślonych zadań.
  5. Zasada systematyczności stawia przed terapeutą wymóg układania racjonalnego planu i systematycznego postępowania zgodnie z nimi, uwzględniać stopniowe przejście od zadań łatwiejszych do trudniejszych i od prostszych do bardziej złożonych.
  6. Zasada utrwalania to wielokrotne powtarzanie danej czynności racjonalnie określanie jej presji czasowej. Zaś trwania jest dostosowany do możliwości i predyspozycji każdego dziecka. Dziecko bez względu na jego zaburzenia, deficyty, poziom intelektualny i wady fizyczne musi mieć poczucie własnej akceptacji własnej osoby. To pozwoli zrozumieć mu, że włożony wysiłek służy konkretnym celom i przyniesie oczekiwane rezultaty. Takie podejście umożliwi stworzenie sytuacji, w które uczeń i terapeuta będą partnerami dążącymi ku wspólnemu celowi.

Zajęcia rewalidacyjne w naszej szkole:

Rewalidacja indywidualna jest podstawową formą specjalistycznej pomocy dziecku, które ma trudności w opanowaniu materiału nauczania oraz w nawiązywaniu kontaktów społecznych z powodu różnych zaburzeń i wad. Są to zajęcia wspierające proces nauczania, których zadaniem jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym, psychoruchowym, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź nie sprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi.

Na zajęcia rewalidacyjne dzieci są kierowane na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Na zajęcia rewalidacji indywidualnej program przeznacza odpowiednią liczbę godzin tygodniowo dla każdego ucznia. W czasie przeznaczonym na rewalidację indywidualną prowadzi się między innymi pracę wyrównawczą, korekcyjno-kompensacyjną, zajęcia logopedyczne i inne.

Podczas zajęć rewalidacji indywidualnej nauczyciele specjaliści stosują zindywidualizowane metody i formy pracy, zmierzające do zmniejszenia zaburzeń w jakimś zakresie: np. procesów poznawczych, myślenia i mowy, koordynacji wzrokowo – ruchowej, sprawności manualnych, i innych. Każdy uczeń ma opracowany indywidualny plan terapii.

Napisała: Marta Herbik

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.