Lato w mieście 2021

Dla uczestników akcji „Lato w Mieście 2021” w Szkole Podstawowej nr 247 zamieszczamy Program ogólny oraz tygodniowy plan zajęć. 

 1. Tygodniowy plan zajęć akcji „Lato w mieście 2021”
 2. Tygodniowy plan zajęć Lato 2021 TYDZIEŃ II 
 3. Tygodniowy plan zajęć Lato 2021 TYDZIEŃ III

Program „Lato w mieście 2021”

Wykaz placówek oraz szczegóły dotyczące Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 dostępne na stronie elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2021, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.plrozpoczęły się 1 czerwca od godziny 12:00 i potrwają do 11 czerwca.
Termin Akcji ?Lato w Mieście? 2021 w naszej szkole 19 lipca ? 6 sierpnia.

Numer konta, na który należy dokonać opłaty za wyżywienie (jeśli płatność przyjmowana jest w formie przelewu): 05 2530 0008 2082 1041 8441 0001

Numer konta, na który należy dokonać opłaty za opiekę (jeśli płatność przyjmowana jest w formie przelewu): 07 1030 1508 0000 0005 5022 9048

Szczegółowe informacje dot. Akcji Lato w Mieście 2021 znajdują się również na stronie Biura Edukacji: Lato w mieście 2021

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2020/2021 prowadzony jest zgodnie z art. 92a-92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania  w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 do Akcji, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: edukacja.warszawa.pl
 3. Listę FPE przekazuje koordynator dzielnicowy.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 28 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Lato w Mieście” 2021.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie ? rejestrację
  w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 1 czerwca 2021 r. od godziny 12:00 do 11 czerwca 2021 r. do godziny 24:00.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora-loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.
 7. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:
 • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;
 • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;
 • rodzeństwo – poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I-VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE w tym samym terminie.
 1. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Akcji „Lato w Mieście” 2021 w szkołach/placówkach specjalnych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2020/2021 organizują Akcję.
 3. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, w terminie określonym harmonogramem tj. 14 czerwca 2021 r. od godziny 16:00.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym harmonogramem tj. od 15 czerwca 2021 r. od godziny 8:00 do 21 czerwca 2021 r. do godziny 12:00.
 5. Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 15 czerwca 2021 r. od godziny 8:00 do 21 czerwca 2021 r. do godziny 12:00, oznacza rezygnację z miejsca w FPE, do której kandydat został zakwalifikowany.
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
 7. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
 8. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych   odpowiedniej placówki.
 9. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w FPE.
 10. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach,  serwisach dzielnic, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: warszawa.pl

Harmonogram zapisów do Akcji „Lato w Mieście” 2021

DataEtap zapisów/czynności kandydata
oddo
1 czerwca 2021
godzina 12:00
11 czerwca 2021
godzina 24:00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów Adres systemu:  warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
14 czerwca 2021
godzina 16:00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
15 czerwca 2021
godzina 8:00
21 czerwca 2021
godzina 12:00
 1. Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (jedna karta na jeden turnus).
  Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę
 2. Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
  – karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami,
  – potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
  Złożenie karty w szkole/placówce jest warunkiem udziału w Akcji.
21 czerwca 2021
godziny 16:00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
22 czerwca 2021
godzina 15:00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja na wolne miejsca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:
 • tylko do FPE, dysponujących miejscami;
 • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 22 czerwca 2021 r. od godziny 15:00 do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 2021;
 • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną
w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu
  z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach
  i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się
  o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami,
  z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną  w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia  o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie  o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
22 czerwca 2021
godzina 15:00
31 sierpnia 2021Zapisy na wolne miejsca w godzinach ustalonych w danej szkole/placówce.

Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji     w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.

Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Zasady_rekrutacji_Lato_2021_ogolne.pdf
Zasady_rekrutacji_Lato_2021_ogolne.docx

plakat_lato_w_mieście

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.